Iestādes informācija

Privātās pirmskolas izglītības iestādes "Perspektīva"

Attīstības plāns 2022. – 2024. gadam


1. Izglītības iestādes misija, nākotnes attīstības redzējums un vērtības

Misija – radīt emocionāli drošu vidi, kurā bērns var noticēt sev un citiem, ar prieku iegūst pieredzi, attīstot savas individuālās spējas un prasmes dzīvei mūsdienīgā vidē.

Vīzija par izglītojamo – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, pastāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Moto – sargāt un cienīt pasauli sev apkārt.

2. Izglītības iestādes mērķi:

  • organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmskolas izglītības vadlīnijās un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
  • veicināt izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, veselības nostiprināšanu, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei;
  • sekmēt un attīstīt bērna, pedagoga un vecāku sadarbību, veidojot , tā saucamo "dzīvo trīsstūri", lai sekmīgi veidotos un attīstītos audzināmā personība un varētu kļūt par pilntiesīgu nākotnes sabiedrības locekli.

3. Uzdevumi:

  • Sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
  • Attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;
  • Attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;
  • Veidot pratību pamatus mācību jomās – valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;